1. Acasa
 2. »
 3. Standarde și reglementări

Standarde și reglementări

Termenii Serviciului

 1. INTERPRETARE

1.1 În acești Termeni:

 'Confirmare de ofertă' înseamnă un duplicat contrasemnat al Ofertei semnat de Client sau, în absența unei oferte semnate, confirmarea comenzii de vânzare a companiei (incluzând acești termeni și condiții și facând referire la Ofertă și la orice alte documente) după primirea fiecaruia: o comandă de cumpărare, un contract, un subcontract, o instrucțiune sau o acceptare a Cotației de la Client.

 ‘Lucrări suplimentare’ are sensul dat în clauza 12.1.

Companie’ înseamnă DECIBEL PLC (înregistrata în Bulgaria sub numărul 206574235).

Data finalizării’ este data convenită pentru finalizarea Lucrărilor.

Contract’ înseamnă contractul de executare a Lucrărilor, constând în Cotație, orice Confirmare a Cotației, dacă este cazul, (și orice documente la care se face referire în acestea) și acești Termeni.

Client’ înseamnă „persoana” „firma” sau „compania” numită în Cotație drept client.

Bunuri’ înseamnă bunurile (inclusiv orice tranșă a mărfurilor sau orice piese pentru acestea), pe care Compania urmează să le furnizeze, așa cum se prevede în Cotație.

Materiale’ înseamnă toate proiectele, desenele, modelele, planurile, specificațiile, detaliile de proiectare, fotografiile, broșurile, rapoartele, notițele de ședințe, materialele CAD, calculele, datele, bazele de date, graficele, programele, calculele cantitative, bugetele și orice alte materiale furnizate în legătură cu cu Lucrările și toate actualizatele, amendamentele, completările și revizuirile acestora și orice lucrări, desene sau invenții încorporate sau la care se face referire în ele pentru orice scop.

Cotatie’ înseamnă cotația Companiei pentru Lucrări.

Utilizări permise’ înseamnă proiectarea, construcția, finalizarea, reconstrucția, modificarea, renovarea, dezvoltarea, întreținerea, gestionarea instalațiilor, finanțarea, eliminarea, închirierea, amenajarea, publicitatea, dezafectarea, demolarea, repunerea în funcțiune, modelarea informațiilor despre clădire și repararea proprietății sau proprietăților care fac obiectul Lucrărilor.

Pret‘ are sensul dat în clauza 4.1. plus orice plată suplimentară pe care Clientul trebuie să o facă către Companie în conformitate cu acești termeni și condiții.

Santier’ înseamnă locul unde sunt efectuate Lucrările.

Termeni’ înseamnă termenii și condițiile standard stabilite în acest document și (cu excepția cazului în care contextul impune altfel) inclusiv orice termeni și condiții speciale convenite în scris între Client și Companie și/sau așa cum sunt stabilite în Cotație.

Lucrări’ înseamnă furnizarea de Bunuri și, acolo unde este menționat ca atare în Cotație, instalarea Bunurilor și orice alte lucrări suplimentare convenite să fie efectuate în temeiul Contractului.

Inscris’ include e-mailuri, cablu, transmisie prin fax și mijloace de comunicare comparabile.

1.2 Orice referire în acești Termeni la orice prevedere a unui statut, regulament, ordin sau alte forme de legislație este interpretată ca o trimitere la acea prevedere, astfel cum a fost modificată, repromulgata sau extinsă din când în când.

1.3 O referire la o parte include reprezentanții ei personali, succesorii sau mandatarii autorizați.

1.4 Titlurile din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu vor afecta interpretarea lor.

 1. OBLIGAȚIILE COMPANIEI

2.1 Acești Termeni vor guverna Contractul, cu excluderea oricăror alți termeni și condiții.

2.2 Compania va executa Lucrările într-o manieră bună și potrivită și va finaliza Lucrările în conformitate cu Contractul, utilizând materiale și manoperă specificate aici sau altfel de un standard bun și adecvat și care în general nu sunt considerate dăunătoare..

2.3 Dacă Lucrările includ orice proiect care urmează să fie realizat de către Companie, orice astfel de proiectare va fi realizată utilizând standardele de îndemânare și grijă rezonabile de așteptat de la un inginer calificat și competent sau o profesie echivalentă cu experiență în efectuarea de lucrări similare. domeniul de aplicare, natura, intervalul de timp și complexitatea Lucrărilor. 

2.4 Nicio modificare a contractului nu va fi obligatorie decât dacă este convenită în scris între un director al companiei și client..

2.5 Compania poate numi subconsultanți și/sau subcontractanți pentru a executa oricare sau toate Lucrările, dar va fi răspunzătoare pentru actele și neîndeplinirile tuturor acestor subconsultanți și/sau subcontractanți ca și cum ar fi propriile sale acte și nu vor fi scutite de nicio obligație în temeiul prezentului, din cauza utilizării sau numirii sub-consultanților și/sau subcontractanților.

 2.6 Angajatul sau agenții Companiei nu sunt autorizați să facă nicio declarație cu privire la Lucrări, cu excepția cazului în care sunt confirmate în scris de către un Director al Companiei. În încheierea Contractului, Clientul recunoaște că nu se bazează și renunță la orice reclamație pentru încălcarea oricăror astfel de declarații, care nu sunt astfel confirmate.

2.7 Orice eroare tipografică, materială sau de altă natură sau omisiune în orice document sau informație emisă de Companie va fi supusă corectării fără nicio răspundere din partea Companiei..

 1. COMENZI ȘI SPECIFICAȚII

 3.1 Clientul va fi responsabil față de Companie pentru a furniza Companiei orice informații necesare referitoare la Lucrări într-un timp suficient pentru a permite Companiei să execute Lucrările în conformitate cu Contractul.

3.2 Cantitatea, calitatea și descrierea și orice specificație pentru Bunuri și/sau Lucrări vor fi cele stabilite în Cotație și, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, Compania nu oferă nicio garanție că Bunurile și/sau Lucrările vor fi conforme cu orice specificație standard specială sau test. Ilustrațiile, fotografiile sau descrierile din cataloage, broșuri sau alte documente emise de Companie sunt destinate doar ca ghid și nu vor fi obligatorii pentru Companie..

3.4 Niciun Contract nu va fi anulat sau reziliat de către Client decât cu acordul scris al Companiei și în condițiile conform cărora Clientul va despăgubi Compania în totalitate împotriva tuturor pierderilor (inclusiv pierderii de profit), costurilor (inclusiv a costurilor forței de muncă și materiale utilizate), daune, taxe și cheltuieli suportate de Companie ca urmare a unei astfel de anulări sau rezilieri.

3.5 În plus față de orice alte drepturi și remedii pe care le poate avea Compania, Compania poate în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată Clientului, să rezilieze imediat angajamentul Companiei în temeiul Contractului, integral sau parțial, fără nicio răspundere față de Client pentru orice sumă. orice survenit ca urmare a unei astfel de încetări.

 1. PRET

4.1 Prețul Bunurilor și/sau Lucrărilor va fi prețul (prețurile) stabilit(e) în Cotație. Prețul (prețurile) din Cotație este/se bazează pe ratele de muncă, orele și condițiile de lucru, costul materialelor, transportul, asigurarea și cheltuielile generale aplicabile la data Cotației. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Cotație, prețul este valabil timp de 30 de zile de la data Cotației sau până la acceptarea anterioară de către Client, după care prețul poate fi modificat de către Companie fără notificare către Client.

4.2 Cu excepția cazului în care se indică altfel în Cotație sau se convine altfel în scris între părți, Prețul nu include costul furnizării oricăror documente contractuale suplimentare, cum ar fi garanțiile colaterale. Pentru a evita orice dubiu, documentele contractuale suplimentare, cum ar fi garanțiile colaterale, vor fi furnizate la discreția Companiei și nu vor fi furnizate astfel de documente (inclusiv orice garanții solicitate) decât dacă și până când Prețul a fost achitat integral. În cazul în care orice garanție (sau orice alt document) este furnizată Clientului înainte ca Prețul să fie plătit integral Companiei, Clientul nu va avea dreptul să se bazeze pe documentele furnizate decât dacă și până când Prețul a fost plătit în întregime.

4.3 Prețul nu include orice taxă pe valoarea adăugată aplicabilă, pe care Clientul va fi, în plus, obligat să o plătească Companiei.

4.4 Prețul și/sau orice sume cotate sau facturate sunt în  EUR, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Cotație sau nu s-a convenit altfel în scris de către un Director al Societății.

4.5 Cu excepția cazului în care se menționează altfel în cotație, pentru livrările în afara Regatului Unit, costurile taxelor și taxelor de import sunt excluse în mod specific și urmează să fie aranjate și plătite de către client.

 1. TERMENI DE PLATA

5.1 Sub rezerva oricăror condiții alternative de plată prevăzute în Contract, Prețul sau orice parte a acestuia este datorată pentru plată la data la care Clientul primește fiecare factură („Data scadentă”).

5.2. În termen de cinci zile de la Data scadentă, Clientul va transmite Companiei o notificare de plată specificând suma plății care trebuie efectuată la Data scadenței și baza pe care este calculată această sumă („Notificarea de plată”).

5.3 Data finală de plată a fiecărei facturi va fi, cu excepția cazului în care se indică altfel în Cotație, 30 de zile după Data scadenței („Data finală pentru plată”).

5.4 Dacă Clientul intenționează să plătească mai puțin decât suma menționată în Notificarea de plată (sau, în absența unei notificări de plată, factura aplicabilă), atunci Clientul va transmite companiei o notificare cu plată mai mică cu cel puțin șapte zile înainte de Finalul Data plății care specifică suma plății care trebuie efectuată la data notificării plății minus și baza pe care se calculează această sumă.

5.5 În cazul neachitării oricărei sume datorate Companiei de către Client până la Data Finală de Plată, Compania va avea dreptul de a:

5.5.1 suspenda, după o notificare scrisă de 7 zile, toate sau parțial Lucrările. La încheierea unei suspendări, Clientul va plăti Companiei toate costurile rezonabile ale suspendării și va acorda Companiei o prelungire a termenului până la Data de finalizare pentru perioada suspendării;

5.5.2 percepe clientului dobândă în conformitate cu Legea din 1998 privind plata cu întârziere a datoriilor comerciale (dobânzi) pentru perioada de întârziere a plății.

5.6 Toate sumele datorate în temeiul Contractului vor fi plătite de către Client Companiei în totalitate, fără nicio compensare, cerere reconvențională, deducere sau reținere la sursă (altele decât orice deducere sau reținere la sursă de impozit conform legii).

5.7 Compania poate în orice moment, fără notificarea Clientului, să compensa orice răspundere a Clientului față de Companie față de orice răspundere a Companiei față de Client, indiferent dacă răspunderea este prezentă sau viitoare, lichidată sau nelichidată și indiferent dacă fie sau nu. răspunderea apare în temeiul Contractului. Orice exercitare de către Companie a drepturilor sale în temeiul acestei clauze nu va limita sau afecta orice alte drepturi sau remedii disponibile în cadrul acestui acord sau în alt mod.

5.8 Compania va avea dreptul de a reține orice parte a Lucrărilor până când Prețul sau o parte din Preț a fost plătită integral de către Client, în conformitate cu această clauză 5.

 1. REFERINȚE DE CREDIT

Contractul este strict condiționat de îndeplinirea de către Companie a referințelor de credit ale Clientului, iar Compania poate, la discreția sa absolută, să se abțină de la executarea Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora până în momentul în care Clientul furnizează referințe acceptabile sau plătește Prețul. integral, împreună cu orice sume restante care sunt datorate Companiei în temeiul Contractului sau al oricărui alt contract încheiat cu Clientul.

 1. LIVRAREA PRODUSELOR

7.1 Compania nu va fi responsabilă pentru nici o dauna aduse Bunurilor (a) suferite în timpul descărcării și/sau (b) apărute în timpul depozitării de către Client.

7.2 Toate Bunurile vor fi considerate acceptate de către Client, cu excepția cazului în care Compania primește o notificare scrisă în termen de cinci zile lucrătoare de la livrarea Bunurilor către Client.

7.3 În cazul în care Bunurile urmează să fie livrate în rate, orice nerespectare a Companiei de a livra o singură tranșă în conformitate cu Contractul nu dă dreptul Clientului să trateze Contractul în întregime ca fiind respins.

7.4 Timpul de livrare nu va fi esențial, iar întârzierea livrării nu dă Clientului dreptul de a rezilia Contractul. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, daune sau cheltuială care rezultă dintr-o astfel de întârziere, oricum ar fi fost cauzată, cu excepția cazului în care sa convenit anterior în scris.

7.5 Timpul prevăzut pentru livrare va însemna timpul de livrare franco fabrică, deși locul de livrare poate fi în altă parte și, cu excepția cazului în care Compania s-a convenit altfel în scris, va fi socotit de la data primirii Confirmării Clientului a Cotației și a informațiilor complete. suficient pentru ca Compania să înceapă producția, inclusiv, dar fără a se limita la: a) aprobarea în scris de către Client a planului (planurilor) de aranjament general al Companiei pentru Lucrări b) primirea oricăror plăți în avans convenite, inclusiv cele datorate conform clauzei 6.

7.6 În cazul în care Clientul nu preia livrarea Bunurilor sau nu dă Companiei instrucțiuni pentru a permite livrarea să fie efectuată în termen de 14 zile de la notificarea livrării, Bunurile vor rămâne pe cheltuiala și riscul exclusiv al Clientului, care va asigura depozitarea adecvată. . În cazul în care Clientul nu reușește să organizeze o astfel de depozitare, Compania poate, la discreția sa absolută, să depoziteze bunurile în numele Clientului, pe riscul și pe cheltuiala exclusivă a Clientului, la sediul Companiei sau în alt loc și în condițiile pe care le consideră potrivite, iar Clientul va plăti Companiei, la cerere, o taxă de depozitare pentru a acoperi pierderile și cheltuielile suferite și suportate pentru depozitarea, asigurarea, transportul și manipularea Bunurilor. În niciun caz, acești Termeni nu vor funcționa pentru a scuti Clientul de efectuarea plății, ca și cum o astfel de neîndeplinire a obligațiilor sau întârzierii nu ar fi avut loc.

7.7 În cazul în care Clientul nu reușește să preia livrarea sau să ofere instrucțiuni cu privire la livrarea Bunurilor sau informează Compania că nu mai dorește să preia livrarea Bunurilor sau dorește să rezilieze Contractul, atunci Clientul va plăti Companiei o taxă precum vor fi necesare pentru a acoperi pierderile și cheltuielile suferite și suportate ca urmare a neacceptarii de către Client a livrării Bunurilor sau cauzate sau ocazionate sau accidentale la rezilierea Bunurilor de către Client, inclusiv toate sumele pe care Compania le-ar fi putut plăti sau le va avea să plătească oricărui terț.

 1. PROPRIETATE SI RISC

8.1 Toate Bunurile sunt pe riscul Clientului din momentul în care părăsesc fabrica Companiei sau în momentul în care Compania notifică Clientul că Bunurile sunt disponibile pentru preluare.

8.2 În ciuda livrării și trecerii riscului Bunurilor, toate Bunurile furnizate de Companie rămân proprietatea Companiei până când Prețul este achitat integral de către Client.

8.3 Până în momentul în care proprietatea din Bunuri trece către Client, Clientul va deține Bunurile în calitate de agent fiduciar și mandatar al Companiei și va păstra Bunurile separate de cele ale Clientului și ale terților și depozitate, protejate, asigurate în mod corespunzător. și identificate drept proprietatea Companiei.

8.4 Până la momentul în care proprietatea din Bunuri trece către Client (și cu condiția ca Bunurile să fie încă existente și să nu fi fost revândute), Compania poate solicita în orice moment Clientului să predea Bunurile Companiei și, dacă Clientul nu reușește să facă acest lucru imediat, să nu pătrundă în orice sediu al Clientului sau al oricărei terțe părți în care sunt depozitate Bunurile și nu reușește să recupereze Bunurile.

 1. GARANTIE

Compania va avea dreptul la un garantie de drept general asupra oricărei proprietăți a Clientului în posesia sa în ceea ce privește orice sume datorate de Client.

 1. AMBALARE

Compania își rezervă dreptul de a solicita plata oricăror sume suplimentare față de Preț în legătură cu materialele de ambalare suplimentare necesare pentru a se asigura că Bunurile ajung la sediul Clientului în stare bună.

 1. INSTALARE

11.1 Instalarea Bunurilor este inclusă în Contract numai dacă este menționat în Cotație.

11.2 În cazul în care Contractul include instalarea Bunurilor, Clientul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

11.2.1 Cu excepția cazului în care Compania a convenit în prealabil în scris, Clientul este responsabil pentru descărcarea și poziționarea echipamentelor adiacente zonei de lucru.

11.2.2 Zona de lucru trebuie curățată de toate plantele, materialele, resturile și orice alte obstacole.

11.2.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel în contract, accesul gratuit și neîntrerupt în zona de lucru va fi asigurat în timpul programului normal de lucru 08:30 am - 17:00 pm, de luni până vineri, iar instalațiile în afara acestor ore sunt taxate la tarifele pentru orele suplimentare în vigoare ale Companiei.

11.2.4 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, Clientul trebuie să furnizeze: energie gratuită pentru unelte de mână, iluminare adecvată a sarcinii, depozitare, protecție în timpul și după finalizarea Lucrărilor, ridicare, sărituri, schelă de acces și toate și orice alte intervenții solicitate de Companie.

11.2.5 Clientul trebuie să ofere gratuit facilități de asistență socială, inclusiv, dar fără a se limita la, facilități de spălat, toaletă și uscare.

11.2.6 Compania poate percepe Clientului orice cost sau cheltuială suplimentară suportată de Companie ca urmare a oricărei întârzieri sau dificultăți în începerea, continuarea sau finalizarea instalării din motive în afara controlului rezonabil al Companiei.

11.2.7 În cazul sistemelor de podea flotantă din beton, cu excepția cazului în care s-a convenit în prealabil în scris, lucrările de instalare exclud furnizarea și turnarea betonului care va fi furnizat și/sau executat de alții.

11.2.8 Cu excepția cazului în care s-a convenit în prealabil în scris de către Companie, toate lucrările de construcție sunt excluse.

11.2.9 Clientul se obligă să mențină zona de lucru și locul de muncă de instalare în condiții de siguranță și să respecte toate legile aplicabile care reglementează sănătatea și securitatea la locul de muncă.

 1. VARIAȚII

 12.1 Clientul poate, fără a invalida Contractul, să solicite adăugarea sau omisiunea sau altă modificare a Lucrărilor („Lucrări suplimentare”). De îndată ce este posibil în mod rezonabil, după primirea unei astfel de solicitări, Compania va furniza Clientului o estimare scrisă a costului Lucrărilor suplimentare. O astfel de estimare este considerată a fi acceptată de către Client, cu excepția cazului în care este contestată în scris în termen de 7 zile de la data estimării. În plus, Compania va avea dreptul la pierderi directe rezonabile și/sau cheltuieli suportate de Client sau agenții săi ca urmare a oricărei modificări solicitate.

12.2 Compania nu are nicio obligație de a accepta o solicitare de a efectua Lucrări suplimentare și poate refuza să facă acest lucru fără a oferi un motiv Clientului. Orice astfel de refuz nu va invalida Contractul.

 1. PRELUNGIREA DATEI DE FINALIZARE

 13.1 Dacă devine evident că Lucrările nu vor fi finalizate până la Data Finalizării din motive care nu pot fi controlate în mod rezonabil al Companiei, inclusiv (dar fără a se limita la) respectarea oricărei instrucțiuni a Clientului, atunci Compania va notifica Clientul în scris cine va face o astfel de prelungire a termenului de finalizare care poate fi rezonabil. Clientul va confirma în scris prelungirea termenului acordat și Data de Finalizare revizuită în conformitate cu întârzierea cauzată.

13.2 În cazul unei prelungiri a termenului până la Data Finalizării în conformitate cu clauza 13.1, Clientul va plăti Companiei costurile suplimentare suportate de Companie (calculate acolo unde este relevant în conformitate cu tarifele din Comanda) în plus față de Preț. . Astfel de costuri suplimentare pot include, dar nu se limitează la, costuri crescute ale forței de muncă, supraveghere, echipamente sau materiale, cheltuieli generale rezonabile și profituri).

 1. DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

 14.1 Compania deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor) referitoare la Materialul pe care îl produce, iar aceste drepturi vor rămâne în proprietatea Companiei.

14.2 Compania acordă Clientului de la data Contractului o licență irevocabilă, fără drepturi de autor, neexclusivă de utilizare și reproducere a întregului Material pregătit de către sau în numele Companiei în orice scop legat de proprietatea sau proprietățile care fac obiectul Lucrărilor, inclusiv oricare dintre Utilizările Permise.

14.3 Compania nu va fi responsabilă pentru utilizarea Materialului în alt scop decât cel pentru care a fost pregătit și/sau furnizat.

 1. ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE

15.1 Clientul se va asigura că Bunurile sunt acoperite de polița de asigurare a Clientului sau a unei terțe părți. O astfel de asigurare trebuie să fie asigurare „tot riscul” pentru întreaga valoare a Lucrărilor împreună cu materialele livrate pe Santier, materialele depozitate într-o locație de depozitare temporară departe de Santier și materialele în tranzit.

15.2 Sub rezerva clauzei 15.5, răspunderea totală a Companiei față de Client cu privire la toate pierderile apărute în temeiul sau în legătură cu Contractul, fie că este vorba de contract, delictual (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale sau de altă natură, nu va depăși în niciun caz totalul prețurilor din cotație. Dacă prima teză a acestei clauze 15.2 este considerată invalidă, răspunderea totală a Companiei față de Client cu privire la toate pierderile care decurg din sau în legătură cu Contractul nu va depăși în nicio circumstanță nivelul asigurării de răspundere civilă profesională, așa cum este menționat în Cotație. sau clauza 15.3, oricare dintre acestea este mai mare.

15.3 În legătură cu orice proiect care urmează să fie realizat de către Companie, Compania va menține o asigurare de răspundere civilă profesională pentru o sumă de cel puțin acea cifră menționată în Cotație sau, în lipsa unei astfel de cifre, 200.000 € (două sute de mii de euro) pentru orice cerere pentru o perioadă care începe la data Contractului și se încheie la șase ani după finalizarea Lucrărilor, cu condiția ca o astfel de asigurare să fie disponibilă la tarife și termeni rezonabile din punct de vedere comercial.

15.4 Nimic din Contract nu va limita sau exclude răspunderea Companiei pentru:

(a) deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența acestuia;

(b) fraudă sau denaturare frauduloasă; 

(c) sau orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă de legea aplicabilă.

15.5 Sub rezerva clauzei 15.4, Compania nu va fi răspunzătoare față de Client, fie prin contract, delict (inclusiv neglijență), pentru încălcarea obligației statutare sau în alt mod, care decurg din sau în legătură cu acest acord pentru:

(a) pierderea profiturilor;

(b) pierderea vânzărilor sau a afacerilor;

(c) pierderea acordurilor sau contractelor;

(d) pierderea economiilor anticipate;

(e) pierderea sau deteriorarea fondului comercial;

(f) pierderea utilizării sau coruperea software-ului, datelor sau informațiilor; și

(g) orice pierdere indirectă sau consecutivă.

15.6 Daca:

15.6.1 Clientul notifică în scris Companiei în termen de 12 luni de la finalizarea Lucrărilor și într-un termen rezonabil de la descoperirea că unele sau toate Bunurile nu sunt conforme cu Contractul; și

15.6.2 Companiei i se oferă o oportunitate rezonabilă de a examina astfel de Bunuri; și

15.6.3 Clientul (dacă Compania ia cerut să facă acest lucru) returnează astfel de Bunuri la locul de afaceri al Companiei pe cheltuiala Clientului, Compania, la alegerea sa, va repara sau înlocui Bunurile defecte sau va rambursa prețul Bunurilor defecte în deplin.

15.7 Compania nu va fi responsabilă pentru nerespectarea de  Bunuri a Contractului în oricare dintre următoarele evenimente:

15.7.1 Clientul folosește în continuare aceste Bunuri după ce a dat notificare în conformitate cu Clauza15.6.1;

15.7.2 defectul apare deoarece Clientul nu a respectat instrucțiunile orale sau scrise ale Companiei cu privire la depozitarea, punerea în funcțiune, instalarea, utilizarea și întreținerea Bunurilor sau (dacă nu există) bune practici comerciale referitoare la acestea.;

15.7.3 defectul apare ca urmare a faptului că Compania urmărește orice desen, design sau specificație furnizată de Client;

15.7.4 Clientul modifică sau repară Bunurile fără acordul scris al Companiei;

15.7.5 defectul apare ca urmare a uzurii normale, a deteriorării intenționate sau accidentale, a neglijenței, sau a condițiilor anormale de depozitare sau de lucru, fundații defecte sau alte elemente ale clădirii, montarea defectuoasă a Bunurilor (cu excepția cazului în care sunt ridicate de către Companie); sau

15.7.6 Bunurile diferă de descrierea lor ca urmare a modificărilor efectuate pentru a se asigura că respectă cerințele legale sau de reglementare aplicabile.

15.8 Cu excepția celor prevăzute în această Clauză 15, Compania nu va avea nicio răspundere față de Client în ceea ce privește nerespectarea Contractului de către Bunuri.

15.9 Termenii implicați de secțiunile 13 până la 15 din Legea vânzării de bunuri din 1979 sunt, în cea mai mare măsură permisă de lege, excluși din Contract.

15.10 Acești Termeni se vor aplica oricăror Bunuri reparate sau înlocuite furnizate de Companie.

15.11 Angajații sau agenții Companiei nu sunt autorizați să facă nicio declarație cu privire la Lucrări, cu excepția cazului în care un director al Companiei este confirmat în scris. În încheierea Contractului, Clientul recunoaște că nu se bazează pe astfel de declarații care nu sunt astfel confirmate în scris de către Companie.

15.12 În cazul bunurilor care nu sunt fabricate de Companie, răspunderea Companiei se va limita la garanția pe care o poate primi de la producători.

15.13 Cifrele pentru executarea Lucrărilor se bazează pe experiența Companiei și sunt cele pe care Compania se așteaptă să le obțină la testarea bunurilor, sub rezerva unei marje de eroare rezonabile. Ele sunt, de asemenea, estimate cu condiția ca orice cifre și informații furnizate Companiei de către sau în numele Clientului să fie corecte.

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 16.1 În cazul în care apare o dispută sau o diferență între Client și Companie, părțile convin să se întâlnească cu bună-credință pentru a încerca să rezolve disputa sau diferența care există între ele.

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

 17.1 Legea care reglementează Contractul va fi legea din Bulgaria.

 17.2 Părțile convin în mod irevocabil că instanțele din Bulgaria vor avea competență exclusivă pentru a soluționa orice dispută sau revendicare care decurge din sau în legătură cu Lucrările sau Contractul (inclusiv litigiile sau revendicările necontractuale).

 1. DREPTURILE TERȚILOR

Nimic din contract nu conferă sau nu intenționează să confere oricărei terțe părți vreun beneficiu sau vreun drept de a pune în aplicare vreun termen al contractului în conformitate cu Legea contractelor (drepturile terților) din 1999.

 1. SEPAREREA

Dacă vreo prevedere totala sau parțială a Contractului este sau devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta va fi considerată modificată în măsura minimă necesară pentru a o face valabilă, legală și executorie. Dacă o astfel de modificare nu este posibilă, prevederea sau parțial dispoziție relevantă va fi considerată ștearsă. Orice modificare sau ștergere a unei prevederi sau a unei dispoziții parțiale în temeiul acestei clauze nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al restului Contractului.

 1. NOTIFICARI

O notificare cerută sau permisă să fie transmisă de către oricare dintre părți celeilalte în temeiul Contractului va fi în scris adresată celeilalte părți la sediul său social sau la sediul principal de afaceri sau la orice altă adresă care ar fi fost notificată la momentul relevant în conformitate cu această prevedere către partea care dă notificarea.

 1. RENUNȚARE

O renunțare la orice drept sau remediu în temeiul Contractului sau prin lege este valabilă numai dacă este dată în scris și nu va fi considerată o renunțare la vreun drept sau remediu ulterior. Nerespectarea sau întârzierea unei părți de a-și exercita orice drept sau remediu prevăzut în Contract sau prin lege nu va constitui o renunțare la acel sau la orice alt drept sau remediu și nici nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a acelui drept sau a oricărui alt drept sau remediu. Nicio exercitare unică sau parțială a vreunui drept sau remediu prevăzut în Contract sau prin lege nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a acelui drept sau a oricărui alt remediu.

 1. INSOLVENTA

În cazul insolvenței Clientului, fără a limita orice alt drept sau remediu disponibil Companiei, Compania poate rezilia Contractul sau suspenda orice alte livrări în temeiul Contractului fără nicio răspundere față de Client și dacă Bunurile au fost livrate sau Lucrările (sau orice parte a acestora) efectuate, dar care nu au fost plătite pentru Preț, vor deveni imediat datorate și plătibile, indiferent de orice acord sau aranjament anterior în sens contrar.

Folosim cookies pe pagina noastră. Continuând sa vizionați presupune acceptul dumneavoastră. Afla mai multe despre cookies.